Επικοινωνία Αρχική GR EN

ΑρχικήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΕγγραφές- Νομοθεσία

Εγγραφές- Νομοθεσία

 

 

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

 

 

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται δύο (2) ηλικίες νηπίων. Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών, για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών.

 

Τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα εγγραφούν:

 

• τα νήπια πρώτης ηλικίας που γεννήθηκαν το 2016 (ΝΗΠΙΑ)

 

• τα νήπια δεύτερης ηλικίας που γεννήθηκαν το 2017 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ)

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Πρωτότυπα):

 

  

Για τις εγγραφές του σχ. έτους 2021-22 ο εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 

Οι γονείς/κηδεμόνες κλείνουν ραντεβού με τη Διεύθυνση του Σχολείου και προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α)  Πιστοποιητικό γέννησης: Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου αναζητά το πιστοποιητικό γέννησης για την εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στο νηπιαγωγείο αφού προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένα, χωρίς να είναι απαραίτητη η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

 

 

β)  το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Α.Δ.Υ.Μ (χαρτί για τον παιδίιατρο).

 

 

γ)  το βιβλιάριο υγείας (επίδειξη) ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

 

δ)  Αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής ,όπου δηλώνεται πως ο κηδεμόνας ή όποιος άλλος ενήλικας που εκείνος ορίζει, αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (χορηγείται στο νηπιαγωγείο και θεωρείται σε ΚΕΠ.).

 

 

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Δ.Δ.Υ ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με Ε.Ε.Α. (Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες).